documents-158461_1280
document-428331_1920A

Обществена поръчка за доставка на храни – 2020 г.

Обява обществена поръчка

pdf

Техническа спецификация

pdf

Методика за оценка

pdf

Проект за договор

pdf

           

Образец №1 – Административни сведения за участника

docx

           

Образец №2 – Декларация по чл. 54. aл.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП

docx

Образец №3 – Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3-6 от ЗОП

docx

Образец №4 – Декларация за специфични национални основания

docx

Образец №5 – Декларация за критериите за подбор

docx

Образец №6 – Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители

docx

Образец №7 – Декларация подизпълнители

docx

Образец №8 – Техническо предложение

docx

Образец №9- Ценово предложение

docx

Образец №9-1 КСС хранителни продукти

docx

Опис документи

docx

ПРОТОКОЛ

pdf