Проекти

   В резултат на спечелен проект по НП, ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ 2019 за внедряване на модерни технологии в институциите от системата на предучилищното образование в детската градина придоби стационарна интерактивна дъска и късофокусен мултимедиен прожектор.